Reklamační řád

Reklamace zboží

ZÁRUKA

Záruka na prodávaná vína je 6 měsíců dle vinařského zákona 321/2004 Sb. Na ostatní zboží u nás prodávané je záruka 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu.

Vaším dokladem o koupi výrobku je prodejní doklad (faktura), který obdržíte při dodání zboží. 

Pokud objednatel zakoupil zboží v rámci své podnikatelské činnosti, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční dobu v tomto případě stanovují výrobci zboží.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

Vyskytne-li se v záruční době vada výrobku, vyplňte tento kontaktní formulář

Do kontaktního formuláře prosím uveďte číslo Vaší objednávky, název výrobku a popište závadu.

Podle typu zboží a povahy závady, Vám doporučíme další postup

Reklamace bude vyřešena v co nejkratším možném termínu v řádu několika dnů nejdéle však do 30 dnů.

 

KONTAKT PRO REKLAMACE

Kontaktovat nás můžete buď telefonicky na čísle 777 499 515 nebo e-mailem:info@wwwine.cz

A nebo můžete využít náš kontaktní formulář 

Kontaktní adresa:

WWWINE s.r.o.

IČ: 09153217

Pod Remízkem 734

251 68, Sulice

Česká Republika

e-mail:info@wwwine.cz 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen Kupující) a provozovatelem internetového obchodu vasevinoteka.cz (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je WWWINE s.r.o., Pod Remízkem 734, Sulice, 251 68, IČ 09153217. Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

Zjevné vady při přebrání zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od kurýrní služby zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem od kurýrní služby protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího.
V případě, že Kupující zásilku od kurýrní služby převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky toto písemně oznámit Prodejci.

Vrácení zboží bez udání důvodu

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží musí být vráceno na adresu Prodávajícího jako obyčejný balík. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura.
Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny i peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží koupeno. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR číslo (číslo objednávky) a požadují vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis"

Místo uplatnění reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v sídle Prodávajícího. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu sídla Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží 

Způsob uplatnění reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e-mailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.
Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
K reklamaci je ve všech případech nutné předložit kopii dokladu o koupi v našem eshopu (fakturu) a kompletní výrobek.
V případě že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

Neoprávněná reklamace - zánik nároku na reklamaci

Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

WWWINE s.r.o.,